Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας My Office (http://www.myoffice.gr) υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση μη αποδοχής των πιο κάτω όρων, θα πρέπει να αποφεύγεται αντίστοιχα η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ιστοσελίδων, υπηρεσιών της εταιρείας My Office.

© My Office – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία, το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένου, φωτογραφίες, γραφικά, βάσεις δεδομένων, προγράμματα η/υ, κ.α.) αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας My Office, εκτός από το υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και ανήκει στην ιδιοκτησία αυτών.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους, είδους, του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προγενέστερη έγκριση της εταιρείας My Office / τρίτων δικαιούχων. Ωστόσο σε περίπτωση επιτρεπτής από το Ν.2121/93 αναπαραγωγής μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να μνημονεύεται η πηγή προέλευσης.

Πληροφορίες, ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα επιτρεπόμενης μετά από άδεια αναπαραγωγής και άλλων σχετικών με πνευματική / βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας My Office, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myoffice.gr.

Όρια Ευθύνης

Γενικά το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, θα υπόκειται σε περιοδική ανανέωση από την εταιρεία My Office.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρείας My Office (π.χ. περιγραφή, λεπτομέρειες, τιμές, τρόπος χρέωσης, φωτογραφίες, κλπ.), που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους (π.χ. συνεργάτες, προμηθευτές, παρόχους, διαφημιζόμενους), η My Office δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά.

Επιπλέον, η My Office δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας & ασφάλειας των ιστοσελίδων, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, ασφάλεια και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης της εταιρείας My Office να παραπέμπεται μέσω ‘συνδέσμων’ (links), ‘υπερσυνδέσμων’ (hyperlinks), διαφημίσεων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση αυτών, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, ενώ η εταιρεία My Office απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»), σας ενημερώνει ότι τηρεί αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στα οποία περιλαμβάνεται το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστημα Υποθηκών & Προσημειώσεων («Αρχείο»), στα οποία καταχωρούνται πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αντικειμενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν, καθώς και για την εμπράγματη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού, πιστωτικού, κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών, παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (εφεξής «σύστημα ΤΣΕΚ»), σε επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδομένα του Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ) πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων, η) υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς και δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ.

Πηγές των παραπάνω δεδομένων – τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτά που θα συλλεγούν στο μέλλον- είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία και τα Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία όλης της χώρας, καθώς και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ.

Τα δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο και μεταδίδονται μέσω του ως άνω συστήματος ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστημα που ορίζει το άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αποδέκτης των δεδομένων του συστήματος ΤΣΕΚ είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝ και ΣΙΑ Ε.Ε., δ/νση έδρας ΣΥΝΤ. ΔΑΒΑΚΗ 12., ΑΦΜ , με την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής «επιχείρηση»).

Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και τηρούνται από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται. Εάν συνδέεστε με την επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδομένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, κατ’ επιλογή και με ευθύνη της επιχείρησης, άλλως θα διατίθενται στα πλαίσια συγκεκριμένης συναλλαγής.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, επί της οδού Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Το δικαίωμα πρόσβασης και τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση μπορεί να διατυπωθεί εγγράφως και στην ανωτέρω αναφερόμενη επιχείρηση, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας.

Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα και να διαβιβάσει αμελλητί ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας στους αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν», η οποία εκτιμάται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις.

Κατ΄ εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται. Άρση του αιτήματος μη μετάδοσης πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας.

Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης έχει γίνει στις 18/1/2018.
Η εταιρεία My Office διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διορθώσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει αναλόγως τον επισκέπτη/χρήστη αυτής της ιστοσελίδας.